ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 เม.ย. 54 ถึง 25 เม.ย. 54 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (เฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน)

 

09 พ.ค. 54 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
23 พ.ค. 54 ถึง 25 พ.ค. 54 รับสมัครประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
26 พ.ค. 54 เลือกประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
31 พ.ค. 54 ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยนาเกลือเป็นวิทยากรให้ความรู้
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
06 มิ.ย. 54 ถึง 08 มิ.ย. 54 ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จาก คณะกรรมการ สมศ.
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
15 มิ.ย. 54 Big cleaning Day
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ  ร่วมกับสถานีอนามัยนาเกลือ  ผู้นำชุมชน
ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเวลา 13:00 น เป็นต้นไป
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
16 มิ.ย. 54 วันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
26 ก.ค. 54 ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2554

 

08 ส.ค. 54 ถึง 19 ส.ค. 54 การแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน
การแข่งขันฟุตบอล         สถานที่ โรงเรียนบ้านนาเกลือ และ อบต.บางสัก
การแข่งขันวอลเล่บอย     สถานที่ อบต.บางสัก
การแข่งขันฟุตซอล         สถานที่ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ
การแข่งขันตะกร้อ           สถานที่ โรงเรียนบ้านหาดยาว
การแข่งขันเปตอง           สถานที่  โรงเรียนบ้านนำราบ
11 ส.ค. 54 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

24 ส.ค. 54 การแข่งขันกีฑากลุ่มอันดามัน

 

อบต.บางสัก
06 ก.ย. 54 ถึง 07 ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มอันดามัน
โรงเรียนบ้านบางสัก
15 ก.ย. 54 ถึง 17 ก.ย. 54 การแข่งขันทักษะวิชาการ ของเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2
28 ก.ย. 54 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

 

06 ต.ค. 54 ถึง 07 ต.ค. 54 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
10 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
01 พ.ย. 54 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
10 พ.ย. 54 วันลอยกระทง

จัดกิจกรรมในช่วงเช้า

25 พ.ย. 54 วันวชิราวุธ
บำเพ็ญประโยชน์๋
มัสยิดบ้านท่าโต๊ะเมฆ
01 ธ.ค. 54 กิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2554
21 ธ.ค. 54 ถึง 23 ธ.ค. 54 เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2554
ณ หาดยาว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
02 ม.ค. 55 ถึง 03 ม.ค. 55 ปิดชดเชยวันปีใหม่
เปิดเรียน วันพุธที่ 4 มกราคม 2554
12 ม.ค. 55 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2554
โนงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
27 ก.พ. 55 สอบ O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านนาเกลือ
02 มี.ค. 55 เยี่ยมบ้านนักเรียน
07 มี.ค. 55 วันมาฆบูชา
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

12 มี.ค. 55 ถึง 13 มี.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
30 มี.ค. 55 ถึง 13 พ.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
14 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู
15 มิ.ย. 55 ฺBig cleanning day 2555
09 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
22 ส.ค. 55 ถึง 23 ส.ค. 55 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการกลุ่มอันดามัน
06 ก.ย. 55 ถึง 11 ก.ย. 55 การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน
01 ต.ค. 55 ถึง 03 ต.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
21 พ.ย. 55 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
28 พ.ย. 55 กิจกรรมวันลอยกระธง
04 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันพ่อ
04 ธ.ค. 55 ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
28 มี.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
23 พ.ค. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556
17 มิ.ย. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 การแข่งขัน กีฬา-กรีฑา กลุ่มอันดามัน