ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
 อนุบาล 1
11
9
20
 อนุบาล 2
6
10
16
รวมก่อนประถมศึกษา
17
19
36
 ประถมศึกษาปีที่ 1
12
6
18
 ประถมศึกษาปีที่ 2
10
6
16
 ประถมศึกษาปีที่ 3
4
10
14
 ประถมศึกษาปีที่ 4
2
7
9
 ประถมศึกษาปีที่ 5
9
3
12
 ประถมศึกษาปีที่ 6
10
5
15
รวมประถมศึกษา
47
37
84
รวมทั้งสิ้น
64
56
120
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560