ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๗ หมู่ ๕ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๑๓ ตารางวา  มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเกลือ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง 
       โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๖ และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๖ โดยมีนายอุดม ไพรัตน์ นายอำเภอกันตัง และนายสำเริง ใยยวง ศึกษาธิการอำเภอกันตังนสมัยนั้น
มาเป็นประธานในพิธีเปิด ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนคือ นายสหาก สุเหร็น ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่กุลบุตร กุลธิดาได้มีโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาและอุดมศึกษาต่อไป
       ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆมีอาคารเรียน ๕ หลัง มีอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง มีห้องปฏิบัติการ ๒ ห้อง มีห้องเรียน ๗ ห้อง มีห้องน้ำ ๒ หลัง มีโรงอาหาร ๑ หลัง มีนักเรียนทั้งหมด ๑๑๘ คน และมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๐ คน