ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ   ดำเนินการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรมภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐาน  มีสุขภาพอนามัยดี  รักษาสิ่งแวดล้อม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

ปรัชญา

            การศึกษาพัฒนาคน