ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ
ความตั้งใจของพวกเราทุกคน
ไม่มีบ่นอดทนต่อการศึกษา
ต้องมานะบากบั่นหาวิชา
เพื่อวันข้างหน้าเรานั้นจะสบาย
ความประพฤติ ให้พวกเรายึดไว้
วินัยเรื่องใหญ่ ระเบียบอีกการใฝ่รู้
หมั่นจดจำ คำสั่ง คำสอนคุณครู
ผู้ให้ความรู้แก่พวกเราทุกคน
* อันโรงเรียนของเราบ้านท่าโต๊ะเมฆ
  ได้ชื่อว่าเอก ล้ำเลิศทางวิชาการ
อีกวินัย กีฬากล้าหาญ
คุณครูทุกท่าน ก็หมั่นสมความเป็นครู
เราจะรัก และร่วมสามัคคี
พวกเราน้องพี่ ได้ดีเพราะมีความรู้
จะร่วมแรง กายใจเพื่อให้โลกรู้
ให้เราเชิดชูสถาบันของเรา
*
ให้เราเชิดชูสถาบันของเรา