ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
กลุ่มสาระพื้นฐาน
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระเพิ่มเติม
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (อิสลามศึกษา) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6