ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ
     1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานแก่เด็กทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
       2.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
       3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
       4.พัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน
       5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
       
6.จัดส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา