ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ด้านผู้เรียน
       1.นักเรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
       2.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       3.นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชน
       4.นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
       5.นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
       6.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
       7.ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
 
ด้านครู/บุคลากร
       1.ครูมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       2.บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
กลยุทธ์ขององค์กร
     ส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้
       1.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
       2.การเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบงาน
       3.การทำงานเป็นทีม