ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสหาก สุเหร็น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤษภาค 2506 - 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร เสียมไหม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 กันยายน 2510 - 2512
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริรัตน์ จันดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2512 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายสหาก สุเหร็น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มิถุนายน 2514-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี สายเมธา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2525-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ ศรีประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 กันยายน 2527-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ลายทองสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2529-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวอน ตุลยสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2530-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ใจบุญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2530-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ จันทร์สง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มิถุนายน 2532-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนึง พลเดช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2535-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญศักดิ์ ฤทธิหมุน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2538-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง บุญธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 มีนาคม 2538-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ แสงศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2539 - 1 ต.ค.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ จับปรั่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2545 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสันต์ จิรัฐิติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2547 - 30 ก.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา วงษ์มาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มิถุนายน 2549 - ปัจจุบัน