ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

นายสุริยา วงษ์มาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุบิน วงษ์มาก
ครู คศ.3

นางสาวนภัส เตียวย่อง
ครู คศ.2

นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ครู คศ.2

นายเสริมศักดิ์ รักใหม่
ครู คศ.2

นางสาวกุสุมา มโนภิรมย์
ครู คศ.1

นางสาวชารีฟาร์ ทิ้งปากถ้ำ
ครู คศ.1