ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

นายสุริยา วงษ์มาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุบิน วงษ์มาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนภัส เตียวย่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกุสุมา มโนภิรมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภัทรศศิร์ ชลหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิไลลักษณ์ ไชยเสนีย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวดาริน่า สำมาเนี๊ยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1