ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

นายสุริยา วงษ์มาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุบิน วงษ์มาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวนภัส เตียวย่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายเสริมศักดิ์ รักใหม่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวกุสุมา มโนภิรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวชารีฟาร์ ทิ้งปากถ้ำ
ครู คศ.1