ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริขวัญ จงรัก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงษ์อำมาตย์ ยุโส๊ะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรสา ช่วยสง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติมา ยุโส๊ะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดา ติ่งเก็บ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอาราดา หมู่อำหมัดยู่โซะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรภาพ หมาดบู
ตำแหน่ง : ฝ่ายยาเสพติด
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัญญาพร ช่วยนวน
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอามีนธาดา หมู่อำหมัดยู่โซะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา/นันทนาการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมฤดี บุญญา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประเมินผล
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันย์ชนก พระคง
ตำแหน่ง : ฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น : ป.6