ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิยพงศ์ คุณทอง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอมัจจ์ เดชสงคราม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนาภัทร หาดเด็น
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติกา หาดเด็น
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุษณา หาดเด็น
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแสงนภา รอบคอบ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนานนท์ พลแสง
ตำแหน่ง : ฝ่ายยาเสพติด
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิรภพ แซ่เลี้ยว
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทธิพงศ์ มากวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา/นันทนาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ อื้นนวล
ตำแหน่ง : ฝ่ายประเมินผล
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพัฒน์ หวังดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น : ป.6